Kot občina

  V pripravi

  ŠENTILJ PRI VELENJU

  Zbrala in uredila Mira Laubenstein

  Južno od Velenja, med Kožljem in Sevčnikom leži  krajevna skupnost Šentilj pri Velenju. To skupnost tvorijo sledeči zaselki: Arnače, Laze, Ložnica in Silova. Skozi čas so krajevni skupnosti pripadali sv. Andraž, Kavče. Zaradi tega  se je število prebivalcev večalo in manjšalo. Leta 1862 je postal Šentilj samostojna občina, ki  je imel pooblastila in pristojnosti, ki so navedena v spodnjem dopisu zgodovinskega arhiva Celje.

  OD KDAJ JE POSELJEN ŠENTILJ

  Tukajšnji prostor naj bi bil poseljen že v železni dobi, kar se domneva po »manjših vzpetinah pravilnih oblik, ki bi prav lahko predstavljale gomilno grobišče prebivalcev starejše železne dobe« – Ilirov. Poleg planih žganih grobov poznamo tudi značilen  pokop v gomilah z individualnimi pokopi, večinoma žganimi. Takšne pravilno oblikovane gomile so znane iz Arnač ter posejane na obeh straneh ceste, ki vodi proti Ponikvi – sosednjemu kraju na vzhodnem robu kotlinice.

  Kako je potekala romanizacija staroselcev, in če so še živeli tukaj, ni mogoče potrditi z nobeno najdbo. Glede na bližino spodnje Savinjske doline (Šempeter), kjer je znana prisotnost Rimljanov, kot tudi glede na najdbe rimskih novcev, ostankov rimskih stavb, plastik, nagrobnikov ter drugih manjših predmetov na različnih lokacijah v sosednji Šaleški dolini, ni izključena naseljenost rimskega prebivalstva tudi v Šentiljski kotlinici.

     Območje v okolici Savinjske in Šaleške doline so Slovani poselili  v 5. stoletju, v t.i. zgodnji kolonizaciji. To dokazuje način razdelitve parcel, ki so v Šentilju po večini razdeljene v gručastih nepravilnih oblikah, kar je bilo za ta čas običajno. Geometrična razdelitev parcel se je uveljavila kasneje.

  Vedno bolj se kristalizirajo tudi izsledki o prisotnosti Kosezov na tem področju. Urbar Gornjegrajskega samostana iz leta 1462 pozna tukaj kraj z imenom Koseze. V Šentilju še danes obstajata posestvi z imeni Kasesnik in Blagotinšek (blago-bogastvo), ki ju po virih lahko sledimo vse od leta 1226 naprej.

  Zgodovinar Tone Ravnikar je mnenja, da so se kosezi, ki naj bi živeli predvsem na področju Ložnice, Kot in sosednjega kraja Andraž, po izgubi privilegijev, od tukaj vsaj delno umaknili v Teharje, kjer so skupaj z že obstoječimi kosezi, lažje branili svoj položaj. Na tem območju pa so še vedno obdržali določena posestva, kar je po virih mogoče slediti vse do srede 18. stoletja.

  Od lastništva zemljišč Kosezov, torej vladajočega sloja prebivalstva lahko sedaj preidemo tudi na lastništvo cerkvene posesti.  Kot navajajo pisani viri, ne moremo z gotovostjo določiti ali je cerkev nastala kot lastništvo cerkvenega posestva Scwarzenstain ali je že od samega začetka cerkvena ustanova.

  Grad švarcenštajn oziroma plemiči, ki so se tako imenovali, se v virih prvič  omenjajo 11. junija 1360. Kakor menijo za cerkev, je tudi za grad dokaj gotovo, da je moral obstajati že pred tem datumom. Poznamo namreč vir iz leta 1283, ki poroča o redovnici Kunigundi de Švarcenštajn v samostanu sv. Jurija na jezeru na Koroškem. Tja naj bi šla po smrti svojega moža Hermana Katzensteinskega, Ptujskega vazala. Sama  je spadala v ortsko vazalno rodbino »Švarcenštajnskih«, ki naj bi upravljala z omenjenim gradom v Šentilju.

  Grad je torej v prvi polovici 13. stoletja že stal.

  Na tem mestu je treba opozoriti še na dve cerkveni stavbi, ki naj bi stali na ozemlju župnije. Po pripovedovanju ljudi, naj bi na kraju Rupreče, ki leži na meji med Lazami, Podkrajem in Arnačami nekoč stala cerkev sv. Ruperta. Okoli leta 1100 naj bi se pogreznila. Ostanke cerkve so pred desetletji našli kmetje, ki so pri oranju naleteli na obdelano kamenje in celo našli kamnit kip. Žal so se te najdbe izgubile. V virih imamo še zapise o grajski kapeli, domnevno postavljeni od samega začetka gradu.

   

  Prepisano iz diplomske naloge Lucije Dolinšek

  OBČINA

  »Delovanje občine in njena organizacija sta bili določeni z državnim zakonom sprejetim 5. marca 1862. Občina je izvrševala naloge lastnega in prenesenega delokroga. V okviru lastnih pristojnosti je lahko svobodno gospodarila z občinskim premoženjem skrbela za ceste, mostove, poti, reke, nadzirala sejme, skrbela za zdravje občanov in ubožce, skrbela za ureditev in vzdrževanje ljudskih šol, podeljevala domovinske pravice, podeljevala gradbena dovoljenja, nadzor nad izvajanjem javnega reda in mira. Leta 1870 je občina obsegala kraje Sv. Andraž, Arnače, Sv. Ilj, Kavče, Laze, Ložnico in Silova ter imela 1043 prebivalcev. V letu 1890 je štela 787 prebivalcev, v okviru občine pa ni bilo več kraja Sv. Andraž. Leta 1934 je prišlo do združitve občin Št. Andraž pri Velenju in Št. Ilj pri Velenju ter ustanovljena nova občina Ložnica pri Velenju. Slednja je delovala samo do leta 1936, ko pride do njene ukinitve. Zato je bila 13. junija 1936 ponovno iz bivše občine Št. Ilj pri Velenju ustanovljena, nova samostojna občina Št. Ilj pri Velenju. Oktobra leta 1937 je bil iz občine izločen kraj Kavče in priključen občini Velenje. Leta 1939 je občina štela 752 prebivalcev in obsegala kraje Arnače, Laze, Ložnica in Silova.« leta 1945 je prišlo do državnega preoblikovanja, s tem, da so se občine preimenovale v Krajevne ljudske odbore kar je trajalo do leta 1952.(1) vir: Zgodovinski arhiv Celje

  Vsaka politično teritorijalna skupnost mora imeti na čelu ljudi, ki so sposobni razumeti vlado, monarhijo in njene zakone, ter to spremeniti v ustrezne življenske navade. Če upoštevamo starost skupnosti, s tem da se sklicujemo na starost cerkve, imamo opravka s številnimi vplivnimi prebivalci, kateri so živeli na takratni in sedanjih kmetijah.

  Iz teh domačij so izhajali tudi naslednji  vplivni domačini (župani). V ta namen se je izkazal najbolj uporaben Mohorjev koledar. V njem so v spodnjem zaporedju našteti župani od leta 1878 do 1936.

  Župani občine so bili: Voh Matija 1878 – 1881, Voh Davorin 1882 – 1885, Sredenšek Franc 1886 – 1889, Koren Martin 1907 vidno pri Posojilnici in 1913 – 1916, vidno iz naročnikov Mohorjeve družbe, Drev Matevž  1924 – 1932 (pove hči Marija Glinšek).1932-1934 Orozel – kot je razvidno iz Nravstvenega spričevala, Gričar Ferdinand iz Andraža pa med leti 1934-1936.

  Kot zanesljiv zgodovinski vir prilagam kopije različnih virov, Mohorjev koledar in Slovenski gospodar in Nravstveno spričevalo Glinšek Ferdinanda.

                           Mohorjev koledar 1878                                                                   Slovenski gospodar 15.6.1882

  Mohorjev koledar 1886

  Mohorjev koledar 1913

  Med letom 1932 – 1934 je bil Župan Orozel, kar je razvidno iz Nravstvenega spričevala.

   

  dokument last: Berložnik Milena

  Spodnja fotografija je nastala v času, ko so bile združene občine Andraž in Šentilj med letoma 1934 – 1936. Župan je bil Gričar iz Andraž

  1-Gričar,

  2 –  Koren (Andrejc),

  3- Drev (Adam),

  4 – Blažič,    5- Ušen,

  6 – Koren (Tomažin),

  7- Tanšek,

  8 – Triglav,

  9 – Krajnc ( Irbar).

   Slika je od Miklauzin Miha.

  Leta 1937 navaja Leksikon Dravske banovine premoženjsko stanje v celotni občini, takratne zaselke, razdalje do večjih krajev, imena cest, imena potokov, ter velikost in namembnost posameznih zemljišč. Občina je bila zelo razvejena, kar je še tudi danes. Iz spodnje kopije je razviden podrobnejši opis premoženja s katerim je gospodarila takratna občina.

  Med pristojnostmi občine je bila tudi izdaja delovnih knjižic. Iz pečata  je razvidno, da je bil takrat sedež okraja v Slovenj gradcu.

  Dokument last Pečečnik Jože

  Do leta 1952 so bili Krajevni ljudski odbori, ki so se tega leta preoblikovali  v krajevne odbore. Z ustavo leta 1963 so bili narejeni temelji za krajevne skupnosti. Leta 1974 pa so jih začeli ustanavljati. Te so nadomestile krajevne odbore.

  vir: Zgodovinski arhiv Celje

  Leto 1974 je bilo prelomno za naš kraj. Ukinili so se Krajevni odbori in nastale so krajevne skupnosti. Njen prvi predsednik je bil Stanko Tajnšek.

  Vsi predsedniki do sedaj:

  1970  Tajnšek Stanko pred. KO                           1998 Dražnik Ivan

  1974 Tajnšek Stanko 1. preds. KS                      2000 Kolar Drago

  1978 Tajnšek Stanko                                            2004 Kolar Drago

  1982 Vranjek Mirko                                              2006  Podbornik Janez                               

  1986 Pustinek Ivan                                               2010 Podbornik Janez

  1990 Jelen Ivan                                                     2014 Podbornik Janez

  1994 Jelen Ivan                                                    2018  Podbornik Janez

                                                                                   2022 Sovinek Jure

  Leta 1974 je bilo ustanovljeno tudi OO ZSM Šentilj, sedaj DPM. Njen prvi  predsednik je bil Kopitar Rafko. V kraju so takrat že delovali SZDL, Prosvetno društvo Enotnost, PGD, RK in ZB. Zgradili so  cesto skozi Laze proti Obircu in jo tudi asfaltirali. Veliko se je delalo udarniško in s samoprispevkom. Tudi tega leta 1974 so ga občani izglasovali za izgradnjo šole in asfaltiranje cest. Občani Laz so še dodatno dali  denar za cesto.

  Povzeto iz Šentiljskega lista 1975 1. zvezek.

  SZDL – socialistična zveza delovnega ljudstva

  PGD- prostovoljno gasilsko društvo

  RK – rdeči križ

  ZB – zveza borcev

  V kraju so živeli zavedni, napredni, izobraženi, revolucionarni in gospodarni ter narodno zavedni ljudje. Zavedali so se, da morajo biti ljudje izobraženi ali vsaj pismeni zato so leta 1819 ustanovili osnovno šolo.       Pojdi na:

    https://www.tdsentilj.eu/sola/

    Kot posledica vseh družbeno političnih sprememb je bila tudi ustanovitev šolske knjižnice, leta 1861, katera deluje še danes. Zaradi različnih vplivov  se je  vsebina knjižnice spreminjala. Leta 1905  so  ustanovili tudi  Bralno društvo . Pojdi na: https://www.tdsentilj.eu/knjiznica/knjiznica/

  Gospodarske razmere tistega časa so zahtevale tudi finančne spremembe. Zato so 1907 ustanovili posojilnico Raiffeisen. Podrobna dejavnost in pravila so objavljena v spodnjem prispevku. 

  Vir: denarništvo v šaleški in zg. sav. dolini str.61

  Prva skupna seja  zadružne posojilnice Raiffeisen je bila v Šentilju dne 4.8.1907.  Na  sejo so bili vabljeni »člani upravnega odbora in nadzornega sveta«,  ki so ga sestavljali zgoraj imenovani člani iz pomembnih družin.

  Posojilnica je že takrat  imela natančne predpise in navodila, ki so še danes v veljavi v finančnih ustanovah.  Obstaja zvezek iz leta 1907, kjer so zapisniki vseh sej in stroga evidenca, kdo je zaprosil za posojilo, višina vsote v kronah, ter kdo je posojilo dobil. Zabeleženi so tudi poroki, ter kdo je posojilo odobril.

  Člani odbora: (Koren, Sredenšek, itd)

  Prispevek o Posojilnici Vesne Deržek Sovinek

  Naši predniki so se v času marčne revolucije 1848 komaj zavedali vrenja v takratni avstrijski državi in splošna neukost je zapirala marsikatera spoznanja napredka in sposobnosti za narodni obstoj. Kmetje so se sicer borili za svojo zemljo, a jih je nemogoč dedni zakon, ki je uvedel plačilo dela ocenjene vrednosti nekoč graščinskih posestev, zatekali k posojilom., ki pa so bila skopuško draga in pogosto vezana na politično in narodno odvisnost. Leta 1910 so zabeležili znaten dvig števila slovenskih ljudskih šol na 907, odstotek nepismenih Slovencev pa je padel na 14 odstotkov. Prebivalstvo Šaleške doline je bilo ob prelomu stoletja pretežno kmečko, pomembna surovina je bil les. Nekako sočasno se je začelo delavsko gibanje in s tem povezan razmah denarništva; najprej v Šoštanju, kmalu pa tudi v Velenju. Na področju narodnega hranilništva sta ključno vlogo odigrala brata Josip in Mihael Vošnjak; slednji je ustanovil Celjsko posojilnico (1881), ki je izjemno hitro postala najmočnejši denarni zavod na Štajerskem. Kako uspešno je Celjska posojilnica pod okriljem Vošnjaka poslovala, priča dejstvo, da so v letu 1897 zgradili veličasten Narodni dom v Celju.

  Posojilnice so se širile po mestih in večjih krajih, je na vaseh Vošnjak dosegel ustanavljanje s posebnimi Pravili za posojilnice na kmetih. Vodenje denarnih zavodov (zadruge in posojilnice) je bilo poenostavljeno, temeljilo je na knjigovodskem delu: poznali so blagajniški dnevnik, razdelilnik, knjigo hranilnih vlog, knjigo tekočih računov in knjigo posojil. In prav to, t. i. Posojilnico, poseduje KPD FS Šentilj!

  Po vzoru prizadevanj Mihaela Vošnjaka so tudi v Zadružni zvezi leta 1916 ustanovili »zadružno centralo«, preko katere so potem izravnavali stanje sredstev v posamičnih zadrugah. Iz predela Šaleške in Zgornje Savinjske doline so bile vanjo vključene: Kmečka hranilnica in posojilnica Gornji grad, Hranilnica in posojilnica Šent Ilj pri Velenju, Hranilnica in posojilnica Ljubno ob Savinji, Hranilnica in posojilnica Sv. Mihael poleg Šoštanja, Kmečka hranilnica in posojilnica Mozirje, Ljudska posojilnica in hranilnica Rečica ob Savinji, Hranilnica in posojilnica v Solčavi, Kmečka hranilnica in posojilnica Škale, Hranilnica in posojilnica Šmartno ob Paki ter Hranilnica in posojilnica Velenje.

  V Velenju so jo ustanovili leta 1902. Bila je zadruga z neomejenim jamstvom. S pravili so določali dve vrsti zadružnih deležev: glavni po 20 Kr in opravilni po 2 Kr (krone). Posojila so nudili na vplačan zadružni delež, na osebno posojilo in na zavarovanje. To pomeni, da so posojali denar tudi na menice, vrednostne papirje in nepremičnine. Člani ravnateljstva so tudi lahko dobili posojilo, pri čemer niso smeli biti porok drugim posojilojemalcem. Obresti posojil niso smele preseči tistih, ki so jih dajali na hranilne vloge za več kot 1,5 odstotka. Določili pa so tudi posebnost: če posojilnica preneha delovati, ostanek sredstev pripada posojilnici, ki posluje v Sloveniji, torej posojilnici v Šoštanju!  Ta pa mora potem polovico nameniti šoli s slovenskim poukom v velenjski občini. Narodnostna zavest je bila torej pri ustanoviteljih še kako močna.     Nekaj let pozneje, je bila Hranilnica in posojilnica kot zadruga z neomejenim jamstvom ustanovljena tudi pri nas, v Šentilju, oz. kot so naš kraj takrat imenovali, v Št. Ilju. Pravila so potrdili 30. 6. 1907, z glavnim namenom: »  …/ Po vzajemnem kreditu se pomaga zadrugi, gospodarstvu in obertniji s posojili za primerno nizke obresti / …/. Poslovati so začeli 15. 7. 1907, pri čemer je bil zadružni delež 10 Kr, pokrivali pa so območja Šent Ilj, Št. Janž na Vinski gori, Št. Andraž, Škale in Velenje.

  V načelstvu najdemo velika imena kraja: posestnik Ivan Krajnc, župan Martin Koren, Valentin Dolinšek, Pavel Dolinšek, Jakob Sredenšek, Anton Ježovnik, Franc Vrajnek, pozneje še Anton Kolar, Matevž Orozel, Janez Ocepek, Franc Schreiner (po katerem ime nosi tudi KPD FS Šentilj), Alojz Krajnc, Jože Kos, Pavel Dolinšek, Matevž Drev, Baltazar Jezernik, Blaž Dolinšek, Jurij Lebič.

   

  Skozi leta je Slovenija dobila narodno banko in podružnice tudi na območju Šaleške doline (denimo Narodna in Komunalna banka v Šoštanju, ustanovljena leta 1947; sledila je podružnica v Mozirju, leta 1952 ipd.), prekrmarila je tudi viharne povojne čase, ko je marsikateri varčevalec zaradi valutne zmede kar štirikrat izgubil vrednost svojih prihrankov. Napredne misli in dejanja »šent’lanov«, ki so skrbele tudi za narodno zavest, pa so skrbno shranjene v Posojilnici tudi na velenjskem gradu. Se že držite za žepe?

  Mihael Vošnjak se je rodil leta 1837 v Šoštanju, bil je železničarski strokovnjak, politik, deželni in državni poslanec in ustanovitelj hranilništva na Slovenskem. Umrl je v švicarskem Terrieru ravno na dan, ko se je pripravljal na povratek v domovino; posmrtne ostanke so pozneje prenesli in pokopali leta 1927 prav v Šentilju pri Velenju.

  Zaradi razširitve poslovanja sta leta 1925  Posojilnica in Katoliško prosvetno društvo združila moči, material in sredstva in sta zgradili stavbo, ki stoji še danes. Otvoritev  je bila leta 1930. 

  Slika iz zbornika župnije Šentilj pri Velenju

  Leta 1932  so ustanovili gasilsko društvo. Pojdi na:  https://www.tdsentilj.eu/gasilci/

  Zaradi povečanja števila prebivalstva ter kupne moči  v Šentilju je  po prvi svetovni vojni odprl prvo trgovino Čok, gostilničar iz Šoštanja, ki je oskrbovala ljudi do leta 1952. Po drugi svetovni vojni je v spodnjih prostorih trgovine nastalo skladišče obvezne oddaje, ki je bila naložena kmetom. V trgovini so sprejemali tudi mleko (Kuhar Marica).

  Nekoč je  bila  v tej  hiši  tudi pivovarna. (diplomska naloga Lucija Dolinšek ).

   Po zaprtju trgovine  leta 1952  je  odprl Alojz Triglav svojo kolarsko delavnico,  (bogner). (Vasle Anka)

  V stavbi gostilne Pirh – pri Korošcu se je nahajala druga trgovina, ki je menjala več lastnikov, med drugim tudi Josip Tanjšek in leta 1939 dalje je prišlo v last družine Pirh.

  Trgovina je  v tej stavbi obstajala do leta 1986. V tem letu so jo preselili v Prosvetni dom- sedaj Dom krajanov, vse do zaprtja 30.9.2006.

  Tudi zgodovina gostilne  Pirh je bila zelo pestra.

  Najprej se je imenovala »TRI SESTRE OGRIN«(pri Korošcu), nato  Josip Tajnšek, in na koncu do današnjega dne gostilna pri PIRHU. 

  Stavbe okoli gostilne Pirh, ki jih danes več ni, so imele pestro zgodovino: v njih se je nahajalo kegljišče, čitalnica, gasilsko društvo je imelo shrambo in prodajali so celo tobak.

  Vir: Pirh Jože, Darinka, Rebernik Ida

  V Ložnici je bil rudnik boksita.   Pojdi na:   https://www.tdsentilj.eu/rudnik-boksita/

  V Šentiljski dolini so ljudje šli v korak s časom. Zato so se tudi tukajšnji kmetje odločili za sajenje hmelja, ko se je le ta začel širiti po Sloveniji. Na vseh večjih domačijah so imeli vsaj eno njivo hmelja.

   Kot dokaz so še danes stoječe sušilnice hmelja.   Hmelj so obirali domačini, na pomoč so jim pa priskočili  obiralci iz Velenja in okolice. Obiranje je bilo tudi priložnost za druženje in spletanje novih poznanstev in tudi  življenjskih sopotnikov.

   

  slike:                       Kvartič Mirica                                                                                  Krajnc Slavka                                                                                  Vasle Anka

   

   

  Veliko let so hmelj sušili v svojih malih sušilnicah. Okoli leta 1960 pa so naredili pri takratnim Prosvetnim domom z udarniškim delom veliko sušilnico, da so lahko vsi krajani tam sušili.

   

  Ljudje so se začeli zaposlovati in ni bilo več veliko delovne sile in tudi pridelek je bil slabo plačan so začeli pa opuščati hmelj. Leta 1984 so pri Ocepku – Sevšeku v Silovi obrali zadnji hmelj v Šentilju.

   

  V Šentilju je bilo kar nekaj kamnolomov. Štirje so bili ob glavni cesti proti Polzeli.  Kamnolomi tufa in dolomita v Šentilju so ležali ob cesti Šentilj – Polzela. Kvaliteten kamen grobo zrnate strukture. Kamen se je uporabljal za makadamske ceste, pročelja hiš, portale, spomenike.

  Kamnolomi so bili last Komunale iz Velenja, imena kamnolomov so pa bila po   lastnikih zemljišč. Tratnik Jože je imel dva v najemu in to od Jelenko Franca in Skornšek Staneta do leta 1980.

  Čebulov pruh – Šuster se  tudi nahaja ob tej cesti.

  Vir: Tratnik Jože ml.

  V Silovi imajo Koreni  (Andrejci)  svoj kamnolom, in v Lazah Dolinšekov  (Vrbenjakov) pruh, ki ga ni več. Sedaj na tem mestu stoji hiša.

  V Šentilju je bila kar nekaj razvitih obrti, tako rekoč so bili samozadostni.

  Bili so čevljarji, šivilje, krojači, tesarji, mizarji, vrvarji.   Pojdi na: https://www.tdsentilj.eu/obrti/